مقالات

.Aseman Tejarat co

Feresta Cable

چرا استفاده از هادی آلومینیومی یا آلومینیوم روکش مس در تراول کابل آسانسور ممنوع است

چرا استفاده از هادی آلومینیومی یا آلومینیوم روکش مس در تراول کابل آسانسور ممنوع است

چرا استفاده از هادی آلومینیومی یا آلومینیوم روکش مس در تراول کابل آسانسور ممنوع است؟ آلومینیوم و مس هر دو فلزاتی هستند که به عنوان هادی در تولید سیم و کابل استفاده می شوند ولی با توجه به ویژگی هایشان، ...
آنیل کردن مس یعنی چه و چه اهمیت و تاثیری در کیفیت تراول کابل آسانسور دارد

آنیل کردن مس یعنی چه و چه اهمیت و تاثیری در کیفیت تراول کابل آسانسور دارد

آنیل کردن مس یعنی چه و چه اهمیت و تاثیری در کیفیت تراول کابل آسانسور دارد؟ آنیل کردن Annealing (معادل فارسی آن باز پخت است) آنیل کردن یعنی گرم کردن فلز تا دمای بیشتر از تبلور مجددش و سپس سرد ...